Preskočiť na obsah

Charakteristiky waldorfskej pedagogiky podľa IASWECE

IASWECE je medzinárodná asociácia pre Steiner/waldorf predprimárnu pedagogiku (International Association for Steiner Waldorf Early Childhood education). http://www.iaswece.org/home/

Univerzálny ľudský duch predprimárnej waldorfskej pedagogiky

Prvá Waldorfská škola bola založená v roku 1919 v Nemecku, materská škola nasledovala o sedem rokov neskôr. Od tej doby vďaka hlbokému záujmu o antroposofiu a Steiner/waldorf predprimárnu pedagogiku bolo založených viac ako 2000 materských škôl v 80 krajinách na celom svete.

Medzinárodná asociácia pre predprimárnu Steiner/waldorf pedagogiku (IASWECE) poskytuje priestor pre stretnutia pedagógov z mnohých krajín, ktorí sa usilujú o podporu, prehĺbenie a obnovu waldorfskej predprimárnej pedagogiky.

Našou spoločnou úlohou je zabezpečiť, aby sa Waldorfská pedagogika nestala iba teoretickým systémom, ani súborom vonkajších metód, ale prameňom pre živé vhľady.

Pre zdravý vývoj v detstve je potrebné rozvíjať potenciál vnímania nie len fyzickej stránky dieťaťa, ale aj jeho duše a ducha, prostredníctvom vlastnej, sebou iniciovanej vnútornej aktivity.

Cez kontinuálne štúdium a skúmanie prehlbujeme naše uznanie voči duchovnej individualite všetkých ľudských bytostí, odlišných, ale prejavujúcich sa v rámci ich vlastných temperamentov a osobností, rovnako tiež v rámci tradícií a hodnôt ich vlastnej rodiny a kultúrnych spoločenstiev.

Každá kultúra jedinečne prispieva k vývoju antroposofie a waldorfskej pedagogiky a ctíme spôsob, akým Steiner/waldorf vychovávatelia pracujú v rámci svojich špecifických kultúrnych súvislostí.

Zároveň by sme chceli vyjadriť nádej, že podporovaním autonómie a iniciatívy každá jednotlivá, antropozofická a waldorfská výchova môže prispieť k vývoju „celku“, ako je rodina, komunita, národ a ľudstvo. IASWECE nám, ako pedagógom z rôznych národov a kultúr, dáva príležitosť stretnúť a spoznať sa a vzájomne si porozumieť na čoraz hlbšej úrovni. Rozvíjanie vzťahov dôvery, otvorenosti a úcta medzi kolegami, s malým dieťaťom vždy v centre našej vízie, je začiatkom pre vzdelávanie v slobode a k slobode.

Z tohto ideálu prichádza náš zámer účastniť sa dynamického a umeleckého procesu, ktorý umožníuni univerzálnemu ľudskému duchu waldorfskej pedagogiky, aby sa rozsvietil v srdciach a tvorivej vôli vychovávateľov vo všetkých kultúrach. Iba vtedy môžeme dať deťom v každom kúte sveta príležitosť rozvíjať ich plné a pravdivé ľudstvo.

IASWECE, Október 2014

Preklad: AlmaSofia, marec 2019


Základné charakteristiky Steiner/Waldorfskej výchovy a vzdelávanie pre dieťa od narodenia po sedem rokov

Budúci vývoj každého jednotlivého dieťaťa a ľudstva ako celku závisí od zážitkov podporujúcich zdravie v prvých siedmich rokoch života. Takýto zdravý vývoj podporuje atmosféra milujúceho tepla a vedenia, ktorá podporuje radosť, žasnutie a úctu. Najdôležitejším aspektom práce s malým dieťaťom je vnútorný postoj pedagóga, ktorý je príkladom pre napodobňovanie (imitáciu) dieťaťom. Preto práca waldorfského pedagóga vyžaduje neustály proces vzdelávania a sebarozvoja vrátane antroposofického štúdia, meditačnej praxe, umeleckej a praktickej činnosti.

Vo Waldorfských materských školách, programoch domácej starostlivosti, centrách starostlivosti o deti, programoch rodičov a detí a ďalších spoločenstvách, sú vytvárané základy pre neskoršie učenie a zdravý vývoj, vrátane celoživotného fyzického, sociálneho, emocionálneho, intelektuálneho a duchovného rastu.

Táto výchova a vzdelávanie, založené na pochopení rozvoja ľudskej individuality, ponúka ochranu a rešpektovanie dôstojnosti detstva. Zahŕňa pochopenie rozvíjajúceho sa vývoja dieťaťa od prenatálneho obdobia nia až po siedmy rok života, vrátane jedinečného významu rozvoja chôdze, reči a myslenia v prvých troch rokoch života.

Aktivity vo Waldorfskej predškolskej výchove zohľadňujú vekovo špecifické vývojové potreby malých detí, od zamerania sa na vôľovo-orientovanú telesnú aktivitu v prvých troch rokoch života, potom imaginatívne hry v stredných rokoch raného detstva a neskôr kognitívnejší prístup k učeniu po vstupe dieťaťa do školy.

Princípy výchovy a vzdelávania

Waldorfské programy sa môžu líšiť podľa miesta, kultúry, veľkosti skupiny, vekového rozpätia a individuálneho prístupu k vyučovaniu. Pri rešpektovaní týchto špecifík majú Waldorfské programy spoločné určité základné charakteristiky :

 Milujúci záujem a prijatie každého dieťaťa

 Príležitosti pre vlastnú, dieťaťom iniciovanú hru s jednoduchými materiálmi na hranie ako základnou aktivitou pre mladýchdeti. Je to práca mladého dieťaťa a umožňuje im stráviť a pochopiťich skúseností.

 Vedomie toho, že malé deti sa učia prostredníctvom napodobňovania, skrze prežívanie rôznorodých zmyslových vnemov a cez pohyb. Ich prirodzeným sklonom je aktívne skúmať svoje fyzickéh a sociálne prostredie. Okolie ponúka aj hranice, štruktúru a ochranu rovnako ako možnosť podstupovať riziká a čeliť výzvam.

 Zameranie sa na skutočné a nie virtuálne zážitky, na podporu dieťaťa pri vytváraní zdravéhovzťahu k svetu.

 Umelecké aktivity ako rozprávanie, hudba, kreslenie a maľovanie, rytmické hry a modelovanie, ktoré podporujú zdravý rozvoj predstavivosti a tvorivosti.

 Zmysluplná praktická práca, ako je varenie, pečenie, práce v záhrade, ručné práce a domáce činnosti, ktoré poskytujú príležitosti na rozvoj rozvíjajúcich sa ľudských schopností. Dôraz je pri tom kladený na samotné procesy starostlivosti o život, nie až tak na ich bezprostredné edukačné výsledky.

 Predpovedateľné rytmy v rámci dňa, týždňa a roka, ktoré poskytujú bezpečie, zmysluplné vzájomné vzťahy a celistvosť života. Slávnosti ročných sviatkov sa konajú podľa kultúrneho a geografického prostredia. Uvedomujeme si, že vývoj zdravého dieťaťa sa najviac rozvinie v kontexte komunity so zdravými vzťahmi medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi.

Waldorfskí pedagógovia sa snažia vytvárať takéto vedomé, spolupracujúce komunity v starostlivosti okolo detí a vidia svoju činnosť ako súčasť celosvetového kultúrneho impulzu.

IASWECE, máj 2014,

Preklad: AlmaSofia, marec 2019

Základné charakteristiky predprimárnej Steiner / Waldorf pedagogiky v ranom detstve pre dieťa od narodenia do troch rokov.

Prvé tri roky nášho života sú jedinečné. Dieťa je voči svetu úplne otvorené a dôverujúce, a preto závislé na tom, ako sú jeho potreby napĺňané. Starostlivosť o dieťa do troch rokov veku vyžaduje veľmi špecifické kvality. Vyžaduje od dospelých, aby sa neustále snažili rozvíjať svoju duševné a duchovné kvality.

Skrze pochopenie a napĺňanie potrieb dieťaťa s rešpektom môžeme vedome budovať každodenný život. Toto chápanie musí preniknúť do nášho postoja a činnosti. Dospelá osoba si musí byť vedomá, čo to znamená byť vzorom, pretože dieťa žije v napodobňovaní/imitácii, ako hlavnom spôsobe učenia. Je dôležité rozvíjať úzku a nepretržitú väzbu medzi opatrovateľom a dieťaťom.

Prostredníctvom vedomého denného rytmu je dieťa vedené do života, ktorý by mal byť založený na autentickej práci. Musíme tiež brať do úvahy, že dieťa potrebuje dostatok času na objavovanie vonkajšieho sveta, spoznávanie druhých, spoznávanie samého seba, rozvíjať všetky zmysly, najmä hmat, životný zmysel, zmysel pre pohyb a pre rovnováhu.

Pedagogické princípy

1. Postoj dospelej osoby:

Je dôležité kultivovať postoj dôvery, otvorenosti a vďačnosti voči dieťaťu a životu. Je potrebné pochopiť význam zmysluplných činností, a to pre seba aj pre rozvoj vlastných zručností, ako je práca (varenie, čistenie, umývanie, práce v záhrade, …) a prechádzky a poznávanie prírody.

2. Životné prostredie dieťaťa: V záujme uspokojenia potrieb dieťaťa musí byť okolie dieťaťa tiché, jednoduché, teplé, pokojné. Má umožniť bezpečné spoznávanie. Hračky by mali byť jednoduché a vyrobené z prírodných materiálov.

3. Rytmický každodenný život:

Rytmický denný život je preniknutý pochopením potrieb dieťaťa:

 kvalita a množstvo spánku v dobrom prostredí

 Zdravá výživa

 Pohyb a pobyt v prírode vrátane chôdze ako dennej aktivity.

 Opatrovanie naplnené teplom, prítomnosťou bytia a radosťou.

Toto umožňuje dieťaťu cítiť sa v bezpečí a tak rozvíjať zdravý životný pocit.

4. Vzťahy medzi dospelými:

Dieťa sa učí spoznávať svet prostredníctvom vzťahov k ľuďom. Z tohto dôvodu musí byť každá medziľudská interakcia úctivá, starostlivá a profesionálna, či už s deťmi alebo dospelými. Vývoj zdravého dieťaťa sa najviac prospieva v kontexte komunity so zdravými sociálnymi vzťahmi medzi rodičmi, učiteľmi a deťmi. Waldorfskí pedagógovia sa snažia vytvárať takéto vedomé, spolupracujúce spoločenstvá okolo detí v ich starostlivosti a svoju aktivitu ako súčasť celosvetového impulzu.

Apríl 2016

Preklad: AlmaSofia Apríl 2019

Na tomto linku nájdete charakteristiku pre škôlkárske (3-7 rokov) aj predškôlkárske (0-3 roky) zariadenia v originálnom znení.

Background photo created by v.ivash – www.freepik.com

People photo created by yanalya – www.freepik.com