Štúdium na Vzdelávaní Alma Sofia

Cieľom vzdelávania je

  • rodičom a vychováveľom či iným záujemcom o prácu s deťmi poskytnúť základný obraz a praktické podnety pre život s deťmi od narodenia do predškolského veku (ročný kurz – prvý ročník)
  • poskytnúť vzdelanie pre prácu vychovávateľa vo waldorfskej škôlke (3 ročné štúdium)

Študijný plán je rozdelený na:

  • Štúdium antroposofických základov: náuka o človeku a svete
  • Metodicko-didaktickú časť: metódy práce vo waldorfskej škôlke, priebeh dňa, týždňa a roka, pozorovanie dieťaťa, práca a sebavýchova vychovávateľa, práca s rodičmi, detská kresba, rozprávky, rytmické hry, bábkové divadlo atď.
  • Umelecké činnosti a remeslá: spev, eurytmia, maľovanie, modelovanie, háčkovanie, pletenie, šitie, plstenie, práca s drevom

Zodpovednosť za vzdelávanie

nesú vychovávateľky prakticky činné vo waldorfských škôlkach, v spolupráci s hosťujúcimi slovenskými a zahraničnými lektormi a umelcami. Vzdelávanie Alma Sofia je oficiálne registrované v zozname waldorfských seminárov. Organizačne ho zastrešuje Vzdelávanie pre budúcnosť o.z.

Požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia:

Okrem účasti na víkendovom vzdelávaní v každom roku študenti absolvujú minimálne 5 dňový náčuv vo waldorfskej škôlke (uvedenej na zozname európskych waldorfských škôlkok – www.IASWECE.org ). Náčuv nutne nemusí byť 5 dní za sebou, aj keď to je tak najlepšie.

V každom ročníku študenti píšu a odovzdávajú mesečné práce – spracovanie zadanej témy a report zo samoštúdia. Tiež vytvoria a odprezentujú každý rok projekty: v prvom roku rytmicko-pohybový kruh, v druhom roku bábkové divadlo a report z pozorovania dieťaťa a v treťom roku napíšu a odprezentujú záverečnú prácu v rozsahu cca 20-30 strán s teoretickou a praktickou časťou. 

Pre študentov celého roku je budú k dipozícii osobné (online) konzultácie.

Pre vydanie osvedčenia oprávňujúceho na vedenie skupiny vo waldorfskej škôlke je potrebná okrem úspešného absolovovania 3-ročného štúdia aj minimálne ročná prax v uznanej waldorfskej škôlke, v individuálnych prípadoch mentorsky sprevádzaná prax v škôlke ktorá sa uchádza o štatút waldorfskej škôlky. Bez praxe vydáme osvedčenie oprávňujúce k práci asistentky vo waldorfskej škôlke, po dorobení praxe vydáme nové Osvedčenie (pričom je tiež potrebné dodržať požiadavky daného štátu na prácu v predškolskom zariadení).

Forma štúdia je kombinovaná – prezenčná (aj online formou) a formou samoštúdia a konzultácií.